A A AObliczenia w arkuszu.
Jak Mathcad wykonuje obliczenia?

Mathcad może pracować w trybie automatycznego przeliczania arkusza lub w trybie "ręcznego" wymuszania obliczeń w dokumenncie. Praca automatyczna stosowana jest domyślnie. Aby wykonać obliczenia w arkuszu Mathcad skanuje dokument tak samo jak czytelnik śledzi tekst obliczeń w książce, od lewego górnego rogu strony, wierszami do prawego dolnego. Oznacza to, że definicja zmiennej lub funkcji poprzez znak := ma wpływ na wszystko co występuje w sekwencji dokumentu w wierszu na prawo i w dokumencie poniżej tej definicji.

Przykładowo:

Obliczenie wartości x+y jest niemożliwe, gdyż odbywa się zanim zmienne x i y zostały zdefiniowane.

Inny przykład:

W powyższej sekwencji definicja zmiennej a jest nieco poniżej wyrażenia, które wykorzystuje jej wartość. Operacja kończy się błedem i program informuje, licząc 2 do potęgi, że wartość zmiennej a jest niezdefiniowana. Wystarczy lekko przesunąć definicję zmiennej a, aby znalazła się w wierszu przed potęgą dwójki, aby operacja była wykonalna.

Wyświetlany na ekranie arkusz programu Mathcad zachowuje się tak jak kartka papieru, na której zapisano sekwencję obliczeń. Wszystkie zmienne użyte we wzorze muszą być zdefiniowane przed ich użyciem.